Consultancy

DIO ACADEMY IS GEVESTIGD IN DE VOLGENDE MARKTEN

DIO Academy is gevestigd in de volgende markten: Renewables, Vastgoed, Water, ICT, Zorg, ICT en Retail.

Consultancy REFERENTIES

Fugro mikt op de klmaatdoelen van 2030 met door DIOAcademy ontwikkelde modules

Fugro verkrijgt een betere kwaliteit door te innoveren en kan sneller leveren aan haar klanten. Fugro heeft te maken met een marktverandering die wordt veroorzaakt door de digitale transformatie.

Dankzij de aanpak van DIO, op basis van de in de praktijk bewezen best practices, kan Fugro sneller innoveren, verkrijgt het betere inschrijvingen op de aanbestedingen en is Finance aligned. Meestal is inkoop rigide georganiseerd. Bovendien is het in inkoopwereld geen usance om langdurige partnerschappen aan te gaan, maar Fugro heeft ervoor gekozen om langdurige samenwerkingen aan te gaan met haar (sub-contractors).

DIOAcademy heeft enkele modules ontwikkeld gebaseerd op 17 SDGs (Sustainable Development Goals). De 17 SDGs karakteriseren de uitdagingen: energietransitie, SlimCirculair, Biobased, gezondheid en multi-mobility. Het zijn de realisatie van de klimaatdoelen in 2030 (bron: Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) VN).

Lees het hele klantverhaal hier

Groot technisch installatiebedrijf gaat duurzaam – een GroeneGroeier in Nederland met als doel CO₂-uitstoot met 49% terugdringen in 2030!

Een technisch dienstverlener op het gebied van installaties realiseert zich maar al te goed dat het behalen van de 17 SDG’S (Sustainable Development Goals) om krachtig leiderschap vraagt. Want dat is al over 12 jaar!

De installateur wilde zijn processen ‘Integraal onderhoud&beheer van divers vastgoed’ op een hele andere manier insteken voor opdrachtgevers: enerzijds de bedrijfsprocessen elektrificeren maar met het besef dat je met sociale innovatie meer zal bereiken (80%). DIO richt zich op de end-to-end processen en er gaat meer aandacht uit naar de uiteindelijke samenwerking.

Dit allemaal vanuit het gedachtegoed van een duurzame samenwerking in de KETEN++. In het kort enige ervaringen van het proces en de samenwerking tot nog toe…

Lees het hele klantverhaal hier

Provides als projectontwikkelaar

De klik met DIO was al vanaf de eerste minuut goed. DIO heeft veel kennis op het ontwikkelen van eco-systemen. Meer bekend onder KETENsamenwerking!

Provides is een dankbare launching customer voor DIO. In 2017 lanceerde Provides een plan om door integraal samen te werken een nieuwe woonwijk te ontwikkelen met ‘positieve energie’, SlimCirculair gebouwd en waarbij gezondheid samengaat. Daarmee is het plan om de productiviteit te verbeteren gelegd.

Een van de speerpunten: betaalbare sociale huurwoningen genereren door efficienter met elkaar in de KETEN samen te werken. Met behulp van DIO zijn de eerste stappen gezet.

Lees het hele klantverhaal hier

De Laat Koudetechniek (DLK)

Er was gelijk een sfeer van vertrouwen tussen DIO en De Laat Koudetechniek. DIO beseft dat dit juist dit vertrouwen veelal dilemma kan opleveren binnen de installatiesector en de bouw. DIO weet wat ook transparantie oplevert en heeft veel kennis op het ontwikkelen van eco-systemen. Ook wel KETENsamenwerking genoemd!

We leven in een continu veranderende wereld met een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. Als bedrijf | instelling moet je tegenwoordig voortdurend om je heen kijken of je nog wel deel uitmaakt van het juiste ecosysteem: om nieuwe kennis op te doen, nieuwe informatie uit te wisselen, om daarmee producten en diensten te ontwikkelen of om samen klanten te bedienen of markten te bestormen!

Bedrijven | instellingen gaan voor een optimaal renderende businesscase niet alleen op reis. Ze delen graag kennis, expertise, slagkracht, innovatievermogen en hun visie. Dat stelt hen in staat breder en verder te kijken en daarmee vastgeroeste patronen open te breken en op geheel nieuwe wijze te ondernemen.

Module Business Model Innovation is de voorbereiding. Module Business Process (re)Design&Innovation is het vervolg op de uitvoering en implementatie ervan. Na afloop zijn de resultaten van het project overgedragen. De planning wordt met elkaar opgesteld en de veranderstrategie is besproken met de eindklant. Met behulp van DIO zijn de eerste stappen gezet.

Lees het hele klantverhaal hier

Inholland (IBIS – International Business Innovation Studies)

IBIS is een volledig internationaal (Engelstalig) bachelorprogramma (BBA). De studenten zijn na het behalen van hun diploma tech-geletterde leiders of innovatieve ondernemers. Ze zijn in staat zijn om snel in te kunnen spelen op de opkomende technologische veranderingen, visie te hebben op wat verandert in de markt en zich bewust te zijn van hoe innovatie moet worden beheerd.

DIOAcademy heeft de module ‘Business Process (re)Design & Innovation ontwikkelt (is KETENmanagement) gebaseerd op 17 SDG’s (Sustainable Development Goals). De 17 SDG’s karakteriseren de uitdagingen: energietransitie, SlimCirculair, Biobased, gezondheid en multi-mobility. Het zijn realisaties van de klimaatdoelen in 2030 (bron: Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) en de VN). DIOAcademy is gevraagd…

Lees het hele klantverhaal hier

ENGIE – onderdeel van GDF-SUEZ

Expert: projectleider meerwaarde uit specialisten door de rol van het onderscheidend vermogen als “KetenIntegrator”​ (Duurzame Energie doelstellingen)

Campusrecruitment wordt steeds belangrijker. Een grote (kwalitatieve) krapte op de arbeidsmarkt is in 2017 voorzienbaar en op sommige vakgebieden zelfs nu al goed merkbaar.

Een ontwikkeling waarop ENGIE anticipeert door de veelbelovende TOP Engineer kandidaten – ook wel de Green Engineer – binnen de arbeidsmarkt aan zich te binden en in loondienst te nemen. Dit met als doel deze talenten in een tijdsbestek van 1,5 jaar (boven budgettair houden) te laten werken bij één van de werkmaatschappijen van ENGIE aan de ontwikkeling van B2B en/of B2C producten. Belangrijke thema’s voor de ‘Green Engineering’ zijn Sustainability en het creëren van een duurzaamheids label voor de TOP engineers.

De ambitie is in de (nabije) toekomst deze talenten mee te laten werken in verschillende multidisciplinaire projectteams (meerdere werkmaatschappijen). Bij de start van enkele projecten wordt toegewerkt naar één landelijke engineering aanpak.

Gemeente Provincie Utrecht

Expert: Innovatiereisleider; Utrechtse Stroomversnelling sociale nieuwbouw- en koopwoningen in 2050 Energie opleveren.

Project: ‘Energie oplevering’​.

Cafetaria model. Formele schil Energiesprong.

DIO Academy is kennispartner van de DEAL Stroomversnelling Koopwoningen. Hiermee spreekt DIO publiekelijk haar ambitie uit om de kennis en ervaringen die worden opgedaan tijdens de Stroomversnelling breed beschikbaar te stellen aan de hand van een bedieningsconcept. DIO is daarmee actief in de ontwikkeling van een marketing- en salesstrategie die de klantreis werkelijk central stelt en de salesrol richting de eindklant binnen het gezamenlijk communicatieplan expliciteert. Zo wordt het mogelijk voor bouwers, installateurs en gemeenten te leren van de ervaringen van de koplopers, om hiermee opschaling te ondersteunen. Benieuwd naar de kennis die ontstaat binnen deze innovatieprocessen?

Gemeente Provincie Utrecht

Expert: Propositie ontwikkelaar van waardeproposties. Door een heldere positionering ‘je eigen’ plaatsje veroveren in de gedachten van de eindklant.

De te behalen energie doelstellingen:

http://www.cobouw.nl/nieuws/e-installatie/2015/04/09/kennis-over-nul-op-de-meter-woningen-delen

DIO Academy is kennispartner en werkt samen met InnoProfs aan de doelstelling van Provincie Utrecht en Gemeente IJsselstein om in 2025 de totale woningvoorraad te transformeren. Er is een samenwerking met een woningcorporatie en de Provincie.

Gezamenlijk wordt gewerkt naar een duurzame gebouwde omgeving. Deze ambities komen onder andere tot uiting in het beleid van de gemeente om het gasverbruik jaarlijks met 1,5% te verminderen, toe te werken naar 16 TJ lokaal opgewekte zonne-energie en significante labelsprongen voor bestaande woningbouw in zowel de huur- als koopsector.

masterclass met Maxime Verhagen

‘Gaandeweg zijn we erachter gekomen dat BIM, KETENintegratie, LEAN en System Engineering elkaar versterken! KETENsamenwerking en –integratie zijn nodig om kennis op te halen – samenwerking in de KETEN is essentieel met de opdrachtgever en de toeleverende partijen’. DIOAcademy heeft Maxime Verhagen uitgenodigd voor een interactieve co-creatiesessie over het invullen van de veranderende behoefte van de eindklant.

DIOAcademy organiseert een aantal keer per jaar events die stof tot nadenken geven. Na ons event met J.P. Balkenende in 2013 over Corporate Social Responsibility (CSR) heeft DIO een interactieve masterclass gehost; ‘HOE’ de gehele bouwKETEN meer klantgericht kan bouwen.

Er is een bedieningsconcept ontwikkeld: (i) behoefte klant (ii) aanbodbepaling en (iii) interne realisatie. Methodiek (wetenschappelijk fundament) Design Thinking en in co-creatie. Inspirerend door presentaties en visuele ondersteuning, brownpaper, mindmaps en storyboards. Doelgroep: C-Level, management, kwartiermakers, innovators, engineers en duurzaamheidsspecialisten.

Hoe kan de bouwKETEN klantgericht bouwen?

Het gaat over de toekomst waarin maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, energiebesparing, SlimCirculair en langer en comfortabel wonen en leven vol op kansen lijken te bieden aan innovatieve ondernemers in de KETEN!

Sprekers: Maxime Verhagen, Gertrud Blauwhof (Lecturer), Saskia Naafs (Sociologe) en Paul Born (BAM). Met de GAME van DIO zijn de eerste stappen gezet.

Lees het hele klantverhaal hier